Doprava zadarmo nad 300€ až ku Vám domov!

Centrum Dom a Záhrada Centrum Dom a Záhrada logo

Ochrana osobných údajov

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Spoločnosť AQUACENTRUM SK, s.r.o. plne rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme, ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, Piešťany 921 01, IČO: 36236560, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 11964/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
tel. č. +421 33 7944 171
e-mail: ekonom@aquacentrum.sk

Základné pojmy

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Osobné údaje sú akékoľvek informácie, týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. V prostredí e-shopu sú spracúvané identifikačné údaje osoby (meno, priezvisko), kontaktné údaje osoby (fakturačná a doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) a online identifikátory (napr. IP adresa zariadenia, pristupujúceho na e-shop, príp. súbory cookies).

Účely spracúvania osobných údajov

 1. Zmluvné vzťahy
  Na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu vymedzenom príslušnou zmluvou, a to najmä: meno a priezvisko, fakturačná, príp. doručovacia adresa a kontaktné údaje (tel. číslo, e-mailová adresa) dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje, bez ktorých nemožno uzatvoriť a/alebo riadne plniť predmetnú zmluvu. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu uplatňovania právnych nárokov.

  V súvislosti s predajom tovarov a služieb Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj pre potreby ďalšieho plnenia vyplývajúceho z osobitných predpisov. Jedná sa najmä o reklamačné konanie, pri ktorom sú osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR
 2. Registrácia a online účet v e-shope
  Na účely registrácie v e-shope sú spracúvané osobné údaje v rozsahu položiek registračného formulára, t. j. meno a priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo, údaje o fakturačnej a dodacej adrese. Taktiež je spracúvaná IP adresa zariadenia, z ktorého sa na stránky e-shopu pristupuje.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora predaja tovarov a služieb online formou a zvyšovanie užívateľského komfortu užívateľov e-shopu. Bez poskytnutia osobných údajov na účely registrácie v e-shope nie je možné vytvoriť korektný užívateľský účet. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia k používateľskému účtu, príp. do vznesenia námietky proti takémuto spracúvaniu.
 3. Registrácia a online účet B2B
  Na účely registrácie v partnerskom programe (B2B zóna) sú spracúvané osobné údaje v rozsahu položiek registračného formulára, t. j. meno a priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo, č. faxu, údaje o fakturačnej a dodacej adrese. Taktiež je spracúvaná IP adresa zariadenia, z ktorého sa na stránky partnerskej zóny pristupuje a prihlasovacie meno. Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy na základe žiadosti dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu uplatňovania právnych nárokov, príp. po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia k používateľskému účtu.
 4. Účtovné a daňové účely
  Na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa sú osobné údaje spracúvané v rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovujú osobitné predpisy. Osobné údaje spracúvané na tomto právnom základe sú uchovávané po dobu stanovenú osobitnými predpismi.
 5. IT bezpečnosť
  Na účely zaistenia bezpečnosti a funkčnosti webovej stránky/e-shopu môže Prevádzkovateľ spracúvať online identifikátory ako napríklad IP adresu a súbory cookies. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zaistenie bezpečnosti a funkčnosti webovej stránky/e-shopu. Osobné údaje sa uchovávajú po prevádzkovú dobu webovej stránky/e-shopu.
 6. Bezpečnostný kamerový systém
  Na účely ochrany zdravia a bezpečnosti osôb a ochrany majetku Prevádzkovateľa je vyhotovovaný audiovizuálny záznam z kamerového systému, umiestneného v prevádzkových priestoroch Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana zdravia a bezpečnosti osôb a ochrana majetku Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Záznam z bezpečnostného kamerového systému je uchovávaný po dobu 14 dní, ak záznam nie je využitý na účely trestného alebo obdobného konania.

Príjemci osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvajú poverení zamestnanci Prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a boli zaškolení v oblasti ochrany osobných údajov. Za účelom plnenia zmluvy sú osobné údaje poskytované aj zmluvným partnerom Prevádzkovateľa v oblasti účtovníctva, prepravy tovaru (kuriérske a prepravné spoločnosti), marketingových služieb a správy webovej stránky/e-shopu. Na žiadosť dotknutej osoby Prevádzkovateľ poskytne údaje o tom, ktorí sprostredkovatelia sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby. Ďalej môžu byť osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané po dobu (i) ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracúvania; (ii) dobu trvania zmluvného vzťahu, prípadne po dobu uplatňovania právnych nárokov; (iii) dobu trvania oprávneného záujmu, resp. do momentu namietania spracúvania osobných údajov dotknutou osobou; (iv) dobu stanovenú osobitnými predpismi alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, do doby na ktorú bol súhlas poskytnutý, resp. do odvolania tohto súhlasu bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania, založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním

Prenos osobných údajov do tretích krajín a profilovanie

Prenos osobných údajov do tretej krajiny Prevádzkovateľ neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vznikajú navštívením webových stránok a môžu byť ukladané do zariadenia, z ktorého pristupujete na webové stránky. Tieto súbory sú využívané ako štandardný nástroj na prevádzku webových stránok. V prostredí e-shopu sú využívané tieto základné typy cookies: (i) technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku e-shopu a na ktoré sa nevyžaduje súhlas návštevníka webovej stránky; (ii) funkčné cookies, ktoré zabezpečujú určité funkcionality e-shopu a umožňujú zjednodušenie jeho používania; (iii) analytické cookies, ktoré poskytujú informácie o návštevnosti a využívaní e-shopu a pomáhajú tak vylepšovať a skvalitňovať služby pre návštevníkov e-shopu; (iv) reklamné cookies, umožňujú cieliť reklamu podľa záujmov návštevníka webovej stránky. Spracúvanie funkčných, analytických a reklamných cookies je možné len na základe súhlasu návštevníka webovej stránky. Mieru a spôsob používania súborov cookies je možné nastaviť pri návšteve webových stránok e-shopu, príp. prostredníctvom nastavení internetového prehliadača. Zakázanie niektorých cookies však môže mať negatívny dopad na správnu funkčnosť webovej stránky/e-shopu

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má nasledovné práva:
Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na kontaktnej e-mailovej adrese alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté rovnakou formou, akou ste o to požiadali, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na obhajovanie právneho nároku a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk.

Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa

 • elektronickou formou na e-mailovej adrese: ekonom@aquacentrum.sk, alebo
 • v poštovom styku na adrese: AQUACENTRUM SK, s.r.o., Žilinská 49, Piešťany 921 01.

V Piešťanoch, dňa 25. 10. 2022

Služby pre vás

Klikni a vyzdvihni

Nakúpte on-line a vyzdvihnite
na predajni zadarmo.

Dopravné služby

Doručenie po celej SR, tovar odosielame nasl. pracovný deň

Odborné poradenstvo

Potrebujete pomôcť? Radi vám pomôžeme pri výbere